…bạn sẽ thay đổi! Khi bạn thay đổi thì cả thế giới sẽ thay đổi cùng bạn!